Všeobecné obchodní podmínky pro absolvování
programu Metabolic Balance®

Podmínky účasti v programu Metabolic Balance®

Poskytovatel poradenství: Perfect Balance s.r.o. – Barbora Wolfová Balcarová (poradce Metabolic Balance®)
se sídlem: Praha – Vokovice, Na Dlouhém lánu 563/11, PSČ 160 00
zastoupen: poradcem programu Metabolic Balance® Barborou Wolfovou Balcarovou
IČO: 05534712 - Zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. 265294 C

INFORMOVANÝ SOUHLAS – PROGRAM METABOLIC BALANCE®

I. Základní informace o programu Metabolic Balance®

 1. Program Metabolic Balance® byl vyvinut na základě dlouholeté spolupráce lékařů, vědeckých pracovníků z oboru výživy a počítačových odborníků.
 2. Metabolic Balance® není zdravotnická organizace, ale nutriční program sestavený za účelem optimalizace hmotnosti.
 3. Poradci Metabolic Balance® neléčí, neposkytují lékařské rady ani diagnózy. Poskytují výlučně rady a tipy související s redukcí hmotnosti nebo úpravou látkové výměny.
 4. Pokud trpíte nebo jste trpěli chorobou, při které by mohla být změna vašeho dosavadního jídelníčku nevhodná, měl by o vaší účasti v programu Metabolic Balance® rozhodnout váš ošetřující lékař. Konzultujte prosím v takových případech vaši účast v programu Metabolic Balance® nejprve s vaším ošetřujícím lékařem. V případě potřeby vás poradce může vybavit informacemi pro vašeho lékaře o programu Metabolic Balance®. V opačném případě podstupujete program Metabolic Balance® na vaše vlastní riziko.
 5. Jste-li, z důvodů vaší nadváhy, v lékařském ošetření, doporučil-li vám již lékař určitou dietu, nebo musíte-li z důvodu nemoci užívat lékařem předepsané léky, musíte před započetím programu Metabolic Balance® konzultovat nástup do programu s vaším ošetřujícím lékařem.

II) Principy programu Metabolic Balance®

 1. Klient prohlašuje, že se detailně seznámil s podmínkami sestavení jídelního plánu a principy programu Metabolic Balance® včetně:
  • Nutnosti podstoupit odběr krve ke stanovení požadovaných hodnot: Alkalická fosfatáza, amyláza, bilirubin, vápník, cholesterol, CK, železo, eozinofily, erytrocyty, GMT, celková bílkovina, glukóza, AST, ALT, hematokrit, hemoglobin, kyselina močová, urea, HDL, draslík, kreatinin, LDH, leukocyty , lipáza, MCH, MCV, monocyty, sodík, neutrofily, trombocyty, triacylglyceroly, TSH, CRP.
  • Doporučení pouze 3 jídel denně dle individuálního jídelního plánu s minimálně 5h pauzami mezi jednotlivými jídly.
  • Denní konzumace 1 jablka.

III. Upozornění na možné vedlejší účinky při změně stravy

 1. Klient byl upozorněn, že program Metabolic Balance® může mít v počátečních týdnech následující vedlejší účinky, které mohou v počátku změnu stravy doprovázet:
  • Úprava stravy může vést ke změnám ve složení žluči a v ojedinělých případech i k pomalému rozpouštění žlučových kamenů, které následně mohou při stahu žlučníku vyvolat i žlučovou koliku. Vhodná opatření je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem. Častěji tyto obtíže spíše odeznívají, než vznikají.
  • U jedinců trpících dnou může po zahájení programu Metabolic Balance® přechodně dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové, vzácně i k dnavému záchvatu. Častěji tyto obtíže spíše odeznívají, než vznikají.
  • U jedinců s nerozpoznaným zánětem žaludku či jinými skrytými problémy v trávícím traktu může vlivem změny stravy v počátku docházet přechodně k projevům jako jsou pálení žáhy, bolesti žaludku, bolesti břicha, nadýmání, průjmy či naopak zácpy apod. Vše je třeba vždy včas konzultovat s výživovým poradcem. Častěji tyto obtíže spíše brzy odeznívají, než vznikají.
  • U diabetiků 1. nebo 2. typu užívajících perorální antidiabetika nebo inzulín bude se zahájením jídelníčku dle programu Metabolic Balance® nutná flexibilní redukce dávek medikamentů a častější měření se glukometrem, aby nedocházelo k hypoglykémiím. V těchto případech je nutná úzká spolupráce s poradcem Metabolic Balance® a s ošetřujícím diabetologem. Před vstupem do programu Metabolic Balance® se klient zavazuje zkonzultovat své rozhodnutí se svým ošetřujícím diabetologem (eventuálně umožnit komunikaci lékaře s poradcem Metabolic Balance®) k naplánovaní individuálního postupu adekvátní úpravy medikace a jídelníčku, pokud to klientův stav bude vyžadovat.
  • Zpočátku programu Metabolic Balance® mohou bioimpedanční váhy ukazovat pokles aktivní hmotnosti. Z velké části je toto ovlivněno primárně úbytkem celkové vody: otoků, vody vázané v tukové tkáni a glykogenu ve svalovině. V prvních cca 4 – 6 týdnech to nepovažujeme za skutečnou ztrátu svaloviny v podobě bílkovin. Stav svaloviny bude poradce Metabolic Balance® průběžně sledovat a v případě jejího skutečného poklesu doladí jídelníček tak, aby k dalšímu poklesu nedocházelo. Pokud klient na základě svého rozhodnutí absolvuje program „na dálku“, tedy bez návštěv v poradně poradce, je vhodné aby si zajistil pravidelné kontrolní bioimpedanční měření v místě svého bydliště a konzultoval výsledky aktivně se svým poradcem.
  • Jídelníčky Metabolic Balance® obsahují pouze potraviny s nízkou glykemickou zátěží, což znamená, že je z jídelníčku odebráno mnoho potravin bohatých na rychlé sacharidy a tělo se na ně již nemůže spoléhat jako na primární zdroj energie, ač právě na to bylo zvyklé. To může vést v počátku až k tzv. „abstinenčním“ příznakům, jako je třeba bolest hlavy, letargie, podrážděnost, vztek nebo přecitlivělost až plačtivost, stavy slabosti, pocity hladu, zvýšená únava a další. Častěji tyto obtíže spíše brzy odeznívají, než vznikají.
  • Jedinci užívající léky na vysoký krevní tlak, mohou při úspěšné redukci hmotnosti zaznamenat pokles krevního tlaku a budou nuceni vyhledat svého ošetřujícího lékaře k úpravě dávek léků. U lidí s nízkým krevním tlakem se mohou nést počáteční týdny v tom, že se cítí více vyčerpaní, mají pocity na omdlení apod. Podobné stavy mohou zažívat i lidé, kteří mají krevní tlak běžně v normě. Během několika prvních týdnů se tento stav stabilizuje.
  • Během prvních týdnů po zahájení programu Metabolic Balance® může dojít k mírnému poklesu hmotnosti i u jedinců, kteří vstoupili do programu s cílem přibrat hmotnost. Toto se během prvních týdnů upraví.

IV. Pro koho není program Metabolic Balance® určen

Program Metabolic Balance® nesmí být aplikován na jedince, jejichž zdravotní stav vyžaduje jiná výživová doporučení než preferuje program Metabolic Balance®.

 1. Jídelní plán Metabolic Balance® nelze vystavit:
  • Těhotným nebo kojícím ženám
  • Dětem do 8 let věku
  • Jedincům s těžkou poruchou činnosti ledvin nebo jater (selhávání)
  • Jedincům, u kterých probíhá akutní onemocnění
  • Jedincům, kteří nemohou v žádné podobě pozřít jablko
 2. Relativní kontraindikace
  • Při záchytu extrémních laboratorních hodnot, či jiných pochybností o zdravotním stavu klienta, není poradce oprávněn jídelní plán Metabolic Balance® vystavit, dokud nebude příčina objasněna lékařem. K tomuto je klient povinen poskytnout přiměřenou součinnost. V opačném případě má poradce právo od smlouvy odstoupit.
  • Program Metabolic Balance® není vhodný pro psychicky labilní jedince (jedinci užívající neuroleptika, antipsychotika apod.)
 3. Jiným osobám než pro které byl sestaven
  • Jídelní plány Metabolic Balance® jsou vystavovány pro jednotlivé klienty dle jejich individuálních potřeb. Poradce nenese žádnou zodpovědnost za případné zdravotní následky plynoucí z aplikace jídelního plánu Metabolic Balance® na jinou osobu než pro kterou byl sestaven !!!
  • Každý jídelní plán obsahuje ověřovací kód s návodem, podle kterého si klient může ověřit, že jídelní plán byl sestaven oficiálním software Metabolic Balance® právě pro něj a že není pouze kopií jídelního plánu pro někoho jiného.
 4. V některých výše uvedených případech lze jídelní plán vystavit, avšak pouze po specifické a individuální úpravě, a s výslovným, písemně potvrzeným, souhlasem klienta.

V. Podmínky spolupráce - Poradce vůči klientovi

 1. Poradce Metabolic Balance® se zavazuje poskytnout klientovi poradenství v oblasti zdravého životního stylu, směřující zejména k celkové úpravě metabolismu pomocí složení optimálního jídelníčku.
 2. Poradce nezastává roli lékaře, neposkytuje zdravotní služby, ale vykonává pouze činnost výživového poradenství, bez zázemí zdravotnického zařízení, bez pravomoci vypisovat recepty na medikaci nebo odesílat klienty na případná potřebná vyšetření. V kompetenci poradce není analýza a popis laboratorních výsledků. Poradce Metabolic Balance® poskytuje tedy pouze rady stran úpravy jídelníčku a životního stylu.
 3. V případě potřeby poradce Metabolic Balance® naváže komunikaci s ošetřujícím lékařem klienta nebo vybaví klienta potřebnými informacemi pro jeho ošetřujícího lékaře o plánované změně stravování dle programu Metabolic Balance®.
 4. Poradce nezodpovídá za případné negativní důsledky programu Metabolic Balance®, zejména pokud klient bezdůvodně změní navržené postupy, nahradí je jinými bez vědomí poradce, změní gramáže potravin, nebo neinformuje výživového poradce o změnách ve svém zdravotním stavu.
 5. Poradce nezodpovídá za dopad stravování se dle jídelního plánu Metabolic Balance®, pokud klient vědomě zatajil užívání psychofarmak, závažné onemocnění či užívání léků (riziko interakce některých léků s potravinami) nebo podal nesprávné či zkreslené informace o svém vstupním zdravotním stavu.
 6. Poradce Metabolic Balance® se zavazuje postupovat při poskytování poradenských služeb s maximální péčí. Poradenské služby provádí formou pravidelných kontrolních konzultací (osobně nebo on-line, dle preferencí klienta), rad a dalších doporučení klientovi, jejichž dodržování nesmí být na klientovi nijak vynucováno.
 7. Poradce, na základě domluvy s klientem a jeho osobních preferencí poskytuje služby osobně, telefonicky nebo elektronicky (e-mail, telefon, skype – dle preferencí klienta).
 8. V případě své nepřítomnosti, je-li to nezbytně nutné, se může poradce nechat zastoupit jiným zaškoleným poradcem, pokud s tím klient souhlasí nebo si to přeje. Nebo musí konzultaci nahradit v předem dohodnutém termínu.
 9. Poradce Metabolic Balance® se v rámci základní ceny programu Metabolic Balance® zavazuje klientovi poskytnout 7 kontrolních konzultací (30 minut) a být mu během programu dostupný v pracovní době (pondělí - pátek) na telefonu: +420 605058432 nebo na e-mailu: barbora@cordeus.cz nebo metabolicbalance@cordeus.cz .
 10. Poradce není odpovědný za nesprávné použití individuálního plánu zájemcem či jiné jednání klienta v rozporu s doporučením poradce.
 11. Poradce není dále odpovědný za svá doporučení, která vznikla na základě nesprávných, zkreslených nebo zatajených informací ze strany klienta.
 12. Poradce se dále zavazuje k profesní mlčenlivosti a ochraně všech osobních údajů o klientovi v souladu s platnou legislativou GDPR. Poradce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním poradenských služeb. Tato povinnosti může být prolomena pouze písemným prohlášením zájemce, nebo pokud je to nezbytné k ochraně života nebo zdraví klienta. Povinností mlčenlivosti je poradce vázán i po skončení platnosti této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na případné zástupce poradce či jeho zaměstnance.

VI. Podmínky spolupráce - Klient vůči poradci

 1. Klient se zavazuje poskytnout poradci plnou součinnost při přípravě jídelního plánu a zaplatit poradci za jeho poradenské služby sjednanou odměnu dle platného ceníku.
 2. Klient prohlašuje, že byl informován o tom, že úspěšnost výživového programu Metabolic Balance® závisí na míře dodržování pravidel programu Metabolic Balance®.
 3. Klient prohlašuje, že byl informován o tom, že k úspěchu metody Metabolic Balance® je nezbytné účastnit se pravidelných osobních nebo on-line konzultací s poradcem a dodržovat pravidla programu Metabolic Balance®, se kterými byl klient podrobně seznámen při studiu jídelního plánu, při konzultacích nebo v edukačně-podpůrné členské sekci, kam má neomezený přístup.
 4. Klient bere na vědomí, že poradce Metabolic Balance® nenese odpovědnost za jednání klienta, které je v rozporu s doporučeními poradce Metabolic Balance®.
 5. Klient je povinen v případě jakýchkoliv obtíží, které by mohly souviset se změnou stravování dle Metabolic Balance®, včas kontaktovat poradce, popřípadě mu i umožnit kontakt s jeho ošetřujícím lékařem.
 6. Klient podpisem tohoto dokumentu souhlasí s tím, že byl o důvodech a možných komplikacích, související se změnou stravy a nedodržením individuálních doporučení poradce obeznámen a přebírá za své rozhodnutí účastnit se programu i při výše uvedených omezeních, plnou zodpovědnost.
 7. Klient potvrzuje, že se detailně seznámil se všemi informacemi o programu Metabolic Balance® (jednotlivé fáze programu, jídelní plán a práce s ním, pravidla pro absolvování programu a další důležité informace související s programem) a dobře všemu porozuměl.
 8. Klient si je vědom, že pro dosažení optimálních výsledků metody Metabolic Balance® je nutné dodržovat veškerá stanovená pravidla a doporučení uvedená v programu Metabolic Balance® a účastnit se pravidelných osobních či on-line setkání a konzultací s poradcem. Veškeré informace jsou klientovi běžně veřejně přístupné na webových stránkách provozovaných poradcem: vitalnienergie.cz, www.perfectbalance.cz, www.cordeus.cz.a v edukačně-podpůrné členské sekci, kam má neomezený přístup.
 9. Omluvy a storno poplatky: Klient je povinen se v případě své nepřítomnosti vždy omluvit telefonicky nebo elektronicky min. 24h předem. Omluvenou konzultaci lze poté nahradit v jiném, předem dohodnutém termínu, nejpozději však do ukončení platnosti poskytovaných služeb, tedy 12 měsíců od data vystavení a předání plánu Metabolic Balance®. Pokud se klient neomluví včas nebo vůbec, konzultace propadá bez nároku na finanční či jinou náhradu. Pokud klient 3x po sobě zruší plánovaný termín konzultace, má poradce nárok změnit způsob spolupráce z osobních setkávání v poradně na on-line spolupráci nebo zcela odstoupit od smlouvy. Detailní storno podmínky najdete zveřejněné na webu perfectbalance.cz zde: https://perfectbalance.cz/storno-podminky-konzultace-vyzivy/
 10. Klient potvrzuje, že byl seznámen s možnými okolnostmi, které mohou bránit standardnímu absolvování programu (jako jsou okolnosti pracovní, soukromé, zvyklosti a návyky stravovací, které nedokáže klient změnit, apod.) a i na základě těchto informací se svobodně rozhodl do programu vstoupit.
 11. Klient je povinen poskytovat poradci potřebnou součinnost, spočívající zejména ve včasném sdělení veškerých informací, které jsou pro poradce nezbytné k řádnému poskytování poradenských služeb, a které si za tímto účelem u klienta poradce vyžádá. V případě, že klient poradci sdělí výskyt zdravotních potíží, doporučí poradce klientovi návštěvu ošetřujícího lékaře.
 12. Klient se zavazuje předložit poradci všechny potřebné údaje o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře a zavazuje se s ošetřujícím lékařem konzultovat případné otázky podle pokynů poradce, uzná-li toto poradce v souvislosti s jeho zdravotním stavem za nutné.
 13. Klient bere na vědomí, že rady a doporučení poradce nenahrazují lékařské vyšetření. Poradce není oprávněn poskytovat služby ani poradenství, které je vyhrazeno lékařům a klient není oprávněn po poradci takové služby požadovat. Pokud na poskytnutí takové služby klient i přes upozornění poradce trvá, je poradce oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. Poradenské služby poskytované poradcem v programu Metabolic Balance® zahrnují

 1. Seznámení klienta s principy programu Metabolic Balance® některým z následujících způsobů, které si klient zvolil:
  • formou informační veřejné přednášky, které se klient účastnil,
  • formou osobní indiv. konzultace v poradně poradce,
  • formou pořádaného webináře,
  • formou videopřednášky,
  • formou on-line konzultace (telefon, e-mail, skype, facetime)
 2. Zpracování vstupního formuláře za účelem zjištění tělesné analýzy, zdravotní anamnézy, stravovacích zvyklostí
 3. Zpracování formuláře určeného k odběru laboratorních hodnot (laboratorní rozbor a odběr krve nejsou součástí ceny programu, klient si je zajišťuje samostatně buď jako samoplátce přes smluvní laboratoř Synlab nebo jinou dostupnou laboratoř nebo přes svého ošetřujícího lékaře)
 4. Zprostředkování vyhotovení osobního jídelního plánu Metabolic Balance® sestaveného GmbH institutem v Isenu, na základě osobních laboratorních výsledků rozboru krve a ostatních parametrů, které klient poskytnul
 5. 7 edukačních osobní nebo on-line kontrolních konzultací (30 minut) poradce s klientem za účelem kontroly průběhu, podání dalších informací o zdravé výživě, živinách, tucích, sacharidech, nevhodných potravinách a přísadách, vhodných tělesných aktivitách, řešení případných problémů apod.
 6. On-line podporu po dobu 6 měsíců (telefon, e-mail, skype, facetime)
 7. Přístupy do uzavřené edukačně-podpůrné členské sekce s edukačními videi, články a bonusy
 8. Přístupy do uzavřené podpůrné komunity na facebooku

VIII. Postup při objednávce a registraci do programu Metabolic Balance®

 1. Přihlášení/ registrace do programu Metabolic Balance®
  • Klient se může registrovat do programu Metabolic Balance® několika způsoby: vyplněním webového formuláře na webových stránkách poradce nebo kontaktováním poradce přes telefon nebo e-mail
  • Poté mu je poradcem odeslána zpráva s informacemi, jak postupovat dále pro zařazení do programu Metabolic Balance®
 2. Pro vystavení osobního jídelního plánu dle Metabolic Balance® jsou nezbytné následující kroky
  • Laboratorní vyšetření– Bude třeba návštěva laboratoře za účelem získání laboratorních hodnot potřebných pro přesné nastavení osobního jídelního plánu.
  • Objednávka a platba - V dalším kroku bude třeba uhradit částku program Metabolic Balance® dle platného ceníku poradce. Program je možné uhradit hotově (v poradně poradce) nebo převodem na účet na základě vystavené faktury.
 3. Doba vyhotovení plánu- Jídelní plán bude připraven k předání zhruba během následujících 10 - 14 dnů od zadání podkladů do institutu Metabolic Balance® GmbH v německém Isenu, tedy od chvíle, kdy má poradce k dispozici ze strany klienta vyplněný registrační formulář, hotové laboratorní výsledky, uhrazenou platbu za program Metabolic Balance®.
 4. Doručení plánu- Jídelní plán je poté poradcem klientovi zaslán na uvedený e-mail klienta i s dalšími detailními informacemi, jak postupovat. Klient si je vědom, že v této fázi je nezbytné, aby si plán nejprve detailně samostatně prostudoval a na setkání s poradcem si připravil již případné doplňující otázky před započetím programu.
 5. Kontroly – Kontroly poté probíhají osobně nebo on-line (dle preferencí klienta), formou 5 edukačních 30 minutových kontrolních setkání, cca po 4 – 8 týdnech, nebo dle potřeby klienta na základě společné domluvy s poradcem.

IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 1. Klient vyplněním a odesláním vstupního registračního formuláře bere na vědomí, že poradce v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti poradenství ve výživě a v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. v platném znění, uchovává a zpracovává osobní údaje, poskytnuté v rámci smluvní dohody (v rozsahu standardního dotazníku + dalších předem dohodnutých a odsouhlasených informací klientem) a to po dobu, která je nezbytně nutná pro jejich zpracování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale rovněž nezbytné pro vyhotovení osobního jídelního plánu Metabolic Balance®
 2. Klient podpisem vstupního osobního dotazníku poskytuje výše uvedenému výživovému poradci výslovný souhlas k tomu, aby
  • využíval/a jeho Osobní údaje z dotazníku v rámci své poradenské činnosti, zejména k provádění poradenství ve výživě
  • využíval/a a zpracovával/a veškeré informace ze standardního osobního dotazníku (viz. Klientský dotazník) a laboratorní hodnoty.
 3. Klient má právo svůj souhlas odvolat písemně e-mailem. Může požádat o přístup ke svým poskytnutým osobním údajům. Dále má na základě § 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta.
 4. Detailní Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek a najdete je ZDE>> nebo v patičce webových stránek.

X. Klient souhlasí s tím, že

 1. že se podrobně seznámil s metodou Metabolic Balance® a všemi postupy, které s ní souvisí (jednotlivé fáze programu, jídelní plán, pravidla pro absolvování programu a další důležité informace související s programem.)
 2. poradce nenese odpovědnost za doporučení, která vznikla na základě nesprávných, zkreslených nebo zatajených informací z jeho strany a za nevhodné použití informací získaných v tomto zařízení,
 3. poradce neodpovídá za případné negativní důsledky programu, a to především v případě, kdy klient bezdůvodně změní navržené postupy, nahradí je jinými bez vědomí poradce, změní dávkování nebo neoznámí změny ve svém zdravotním stavu nebo se z vlastního rozhodnutí odmítá účastnit pravidelných kontrolních setkání.
 4. poradce neodpovídá za působení navržených postupů v případě, že klient vědomě zatajil užívání psychofarmak nebo vážná onemocnění včetně použití léků,
 5. doložil všechny potřebné údaje o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře, bylo-li to třeba,
 6. se zavazuje konzultovat případné otázky podle pokynů výživového poradce se svým ošetřujícím lékařem,
 7. byl informován, že k úspěchu metody Metabolic Balance® je nezbytně nutné dodržovat veškerá daná a doporučení, se kterými byl seznámen,

XI. Datum zahájení poradenské činnosti a doba jejího trvání mezi poradcem Metabolic Balance® a klientem

 1. Datum zahájení poradenské činnosti mezi poradcem Metabolic Balance® a klientem odpovídá vyplnění, podpisu a potvrzení registračního formuláře pro vstup do programu Metabolic Balance® a uhrazením částky za program Metabolic Balance®.
 2. Doba trvání poradenské činnosti mezi poradcem a klientem odpovídá době cca 6 měsíců od data zahájení této poradenské činnosti.
 3. Platnost poskytovaných služeb poradcem v programu Metabolic Balance® odpovídá době 6 měsíců od data zahájení poradenské činnosti.
 4. Pokud se klient rozhodne nevyužít edukačních konzultací s poradcem, je to jeho svobodné rozhodnutí. Tyto nevyčerpané konzultace se neproplácí ani nijak nenahrazují a klient souhlasí, že v takovém případě přebírá veškerou zodpovědnost za používání programu, jeho průběh a následující výsledky.

XII. Předčasné ukončení programu a poradenství

 1. Předčasné přerušení či ukončení programu ze strany klienta je možné, bez udání důvodů, avšak nemá vliv na jeho povinnost zaplatit plnou cenu za vystavení programu Metabolic Balance®.
 2. Předčasné ukončení poradenské činnosti ze strany poradce je možné v případě, že klient odmítá dodržovat daná pravidla, se kterými byl při vstupu do programu obeznámen či jinak spolupracovat na průběhu programu. Klientem nevyčerpané edukační konzultace se v takovém případě neproplácí ani nijak nenahrazují.
 3. Předčasné ukončení poradenské činnosti ze strany poradce je rovněž možné v případě, kdy klient vyžaduje po poradci poskytování služeb či poradenství, které je vyhrazeno lékařům, a které poradce není oprávněn poskytovat. Pokud na poskytnutí takové služby zájemce i přes upozornění poradce trvá, je poradce oprávněn od smlouvy odstoupit.

XIII. Cena za služby a způsob platby

 1. Cena za poskytnuté služby podle této smlouvy se sjednává na základě platného ceníku společnosti Perfect Balance s.r.o. Na tuto cenu se nevztahují žádné slevy, pokud neurčí poradce jinak.
 2. Cena za program Metabolic Balance® a poradenské služby poradce zahrnuje vše, co je uvedeno v bodě těchto podmínek.
 3. Klient je povinen uhradit celou částku ještě před vystavením programu Metabolic Balance®.
 4. V této ceně je již zahrnuta náhrada hotových výdajů poradce za program Metabolic Balance®, která není vratná ani při předčasném ukončení spolupráce ze strany klienta či poradce, protože se jedná o službu a produkt realizovaný na míru klienta.
 5. V případě platební nouze lze před sestavením jídelního plánu zaplatit jen zálohu ve výši 5 000 Kč a následně doplatit zbytek ceny v následujícím měsíci. Po zaplacení zálohy za program Metabolic Balance® poradce zadá sestavení individuálního jídelní plán Metabolic Balance® institutem Metabolic Balance® a vydá klientovi jeho první část. Po doplacení zbývající částky poradce klientovi postupně vydá i zbývající části jídelního programu a poskytne mu služby v rozsahu popsaném výše.
 6. V ceně programu Metabolic Balance® není zahrnuta cena krevního odběru, který si klient zajišťuje sám, jako samoplátce, buď přes smluvní laboratoř Synlab neb jinou laboratoř nebo přes svého ošetřujícího lékaře.
 7. Platba za odběr krve
  • Přes laboratoř sítě Synlab jako samoplátce – platba probíhá převodem nebo na recepci kliniky Cordeus ve 3. nebo 4. patře kartou nebo v hotovosti před plánovaným odběrem krve. Výsledky má poradce k dispozici do druhého dne na portálu Synlabadata.cz
  • V případě, že si klient zařizuje odběry krve v jiné laboratoři, platbu si vyřídí individuálně ve vybrané laboratoři (cena se může výrazně lišit, pohybuje se kolem 1300 – 1400 Kč.) V tomto případě, klient výsledek krevních odběrů doručí výživovému poradci ke zpracování.

XIV. Storno podmínky

 1. Pokud se klient rozhodne odstoupit od programu Metabolic Balance® a nepokračovat v něm, může v určitých případech požadovat vrácení částky, která se odvíjí od již proběhlých vynaložených nákladů:
  • Pokud klient odstoupí od programu ještě před sestavením jídelního plánu lze mu vrátit celou sumu, kterou již zaplatil s odečtením ceny za náklady a čas spojené s přípravou podkladů ve výši jedné konzultace v hodnotě 790 Kč.
  • Pokud klient odstoupí od programu Metabolic Balance® bezprostředně po vyhotovení a předání jídelního plánu lze klientovi vrátit jím zaplacenou sumu, po odečtení 5.000 Kč za náklady spojené s vystavením jídelního plánu + odečtení odpovídající částky za každou již proběhlou konzultaci. Klient v tomto případě však ztrácí nárok na obdržení kompletního jídelního plánu Metabolic Balance® a na zachování přístupů do členské sekce.
  • Pokud klient odstoupí od programu Metabolic Balance® během jeho absolvování, nelze od poradce již požadovat vrácení peněz. Předčasné ukončení programu Metabolic Balance® ze strany klienta nemá vliv na jeho povinnost zaplatit poradci odměnu dle platného ceníku, pokud poradce hrubým způsobem neporušil své povinnosti vůči klientovi.
 1. Poradenství může být ukončeno též dohodou obou stran. Poradce může poradenství ukončit také v případě, nesloží-li klient řádně a včas zálohu, nebo neuhradí doplatek nebo neposkytuje-li potřebnou součinnost.

XV. Seznámení s Podmínkami a přístup k informacím

 1. Klient potvrzuje, že se před podpisem vstupního osobního dotazníku seznámil s výše uvedenými Podmínkami a uvedenými informacemi a že byl o všem podrobně informován.
 2. Další informace může klient kdykoli získat na webových stránkách poradce Metabolic Balance® vitalnienergie.cz, www.perfectbalance.cz, www.cordeus.cz, a rovněž na domovské stránce www.metabolic-balance.com.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Dokončení vstupní konzultace, vyplnění osobního registračního dotazníku s poskytnutím osobních dat klientem za účelem sestavení jídelního plánu Metabolic Balance® poradcem je chápáno jako souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou částí vztahu mezi výživovým poradcem Metabolic Balance® a klientem.
 2. Vztahy Podmínkami programu Metabolic Balance® výslovně neupravené se řídí Obchodním zákoníkem a obecně platnými předpisy souvisejícími s předmětem těchto podmínek.

Klient vyplněním a podepsáním osobního registračního formuláře/ dotazníku uděluje svůj souhlas s Podmínkami programu Metabolic Balance®. 

Tyto podmínky nabývají platnosti zaplacením programu Metabolic Balance®. 


Perfect Balance s.r.o.
Barbora Wolfová Balcarová
poradce Metabolic Balance®
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6, 160 00
IČ 05534712